Meniu
Cauta in toate categoriile
  • Ford
  • Ford Tranzit
  • Ford Mondeo
  • Ford Galaxy
  • Ford Kuga
  • Dacia
  • Dacia Duster
  • Dacia Logan
  • Dacia Sandero
  • Ford Dokker

Politica de Confidentialitate TriautoPolitici de confidentialitate

a. Scopul și temeiurile prelucrării:
Operatorul prelucrează datele cu caracter personal de mai jos pentru îndeplinirea unor obligații contractuale, în relație cu dvs. Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază ca și temei legal îndeplinirea unei obligații legale și executarea unui contract.
Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în scop de reclamă, marketing și publicitate – respectiv realizarea de comunicări de marketing direct pe căi electronice prin comunicarea de newsletter-uri și/sau alerte periodice legate de produsele noastre, prin intermediul unei baze de date specifice în acest scop.
Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază ca și temei legal consimțământul dumneavoastră.
b. Categorii de date cu caracter personal:
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în scopurile indicate mai sus sunt următoarele: nume, prenume (astfel cum aceste sunt inscrise de utilizator in fereastra persoana de contact), adresa de e-mail, numărul de telefon.
c. Colectarea datelor cu caracter personal:
Se realizează direct, prin intermediul contractului iar datele cu caracter personal sunt apoi preluate în baza de date menținută de Operatori pentru scopul mai sus menționat.
d. Destinatarii datelor cu caracter personal:
Pentru realizarea scopului de mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite partenerilor contractuali în scopul realizarii obiectului de activitate.
f. Transferul datelor în străinătate:
În contextul desfășurării activităților mai sus descrise, datele dumneavoastră pot fi transferate/accesate în străinătate către partenerii contractuali din state membre ale Uniunii Europene, spațiu care asigură un nivel de protecție adecvat al datelor dvs. cu caracter personal.
g. Durata prelucrării:
Datele prelucrate pe baze contractuale vor fi păstrate până la îndeplinirea termenelor legale.
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va desfășura până la data la care va retrageți consimțământul cu privire la prelucrare sau pe o durată de maxim 10 ani dacă nu intervine o astfel de opoziție/ retragere a consimțământului.
La intervale regulate au loc evaluări ale datelor pentru a verifica acuratețea și actualitatea acestora. Datele dumneavoastră vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar pentru atingerea scopului de prelucrare, iar Operatorul va lua măsurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesară la intervale regulate de un an, respectând principiile și regulile de prelucrare a datelor, stabilite prin legislația aplicabilă.
În cazul în care Operatorul ajunge la concluzia că, ulterior expirării perioadei sau a retragerii consimțământului, există un interes legitim, o obligație legală, sau un alt temei de a prelucra ulterior datele dumneavoastră în alte scopuri (cu excepția celor de marketing direct, care vor fi stopate), veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest lucru.
După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus, sau după retragerea consimțământului dumneavoastră și în cazul în care Operatorii nu mai au motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră (cu excepția celor de marketing direct, care vor fi stopate), datele vor fi șterse din baza de date.
i. Securitatea prelucrării datelor:
Societatea vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal.

j. GDPR oferă persoanelor fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal următoarele drepturi generale:

Dreptul de a fi informat;
Dreptul de acces;
Dreptul la rectificare;
Dreptul de ștergere;
Dreptul de a restricționa procesarea;
Dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul la obiect;
Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Dreptul de a fi informat:
Se referă la obligația de a furniza “informații corecte de procesare”, de obicei printr-o notificare privind confidențialitatea. Acesta subliniază nevoia de transparență în ceea ce privește modul în care utilizăm datele cu caracter personal.
Conform Articolului 13: ”Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată”, Alineatul 1,este obligatorie furnizarea următoarelor informații:
identitatea şi datele de contact ale operatorului, respectiv reprezentantului;
datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor (DPO);
scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării (baza legală);
interesele legitime ale unui operator sau ca o terță parte – Legalitatea prelucrării;
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
intenţia de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă și care sunt garanțiile că acest transfer este perfect legal și nu lezează interesele persoanei vizate.

În plus, în momentul în care au fost obținute deja datele cu caracter personal, conform Articolului 13, Alineatul 2, operatorul trebuie să furnizeze persoanei vizate o serie de informaţii suplimentare, necesare pentru a asigura transparența prelucrării:
perioada de reținere a datelor sau criteriile folosite pentru a stabili această perioadă;
dreptul la rectificare, ștergere, restricționare, obiecții;
dreptul la portabilitatea datelor;
dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, dacă este cazul;
dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
dacă solicitarea face parte dintr-o cerință sau obligație legală sau contractuală și posibilele consecințe ale nefurnizării;
existența unui proces automat de luare a deciziilor (incluzând profilarea) și modul în care sunt luate deciziile, semnificația și consecințele acestora.

Dreptul de acces:
Potrivit Articolului 15: ”Dreptul de acces de către persoana vizată”, pot fi solicitate următoarele tipuri de informații:
care e scopul prelucrării datelor personale?
ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză;
care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal;
care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal;
dreptul la rectificare, ștergere, obiecție sau restricție;
dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la originea lor.

Dreptul la rectificare:
Conform Articolului 16: ”Dreptul la rectificare”–”Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.”

Dreptul la ștergerea datelor:
Conform Articolului 17, Alineatul 1: Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, în cazul în care există unul dintre motivele:
datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) dreptul la opoziți;
există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului;
datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani.

Dreptul la restricţionarea prelucrării:
Conform Articolului 18: Dreptul la restricţionarea prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării într-unul dintre cazurile:
se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanţă;
persoana vizată s-a opus prelucrării (Articolul 21, Alineatul 1) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorilor prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor:
Conform Articolului 20, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal altui operator de date. Operatorul de date trebuie să furnizeze persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Mai mult, operatorul de date nu trebuie să împiedice transmiterea datelor cu caracter personal unui nou operator de date.
Dreptul de portabilitate a datelor se aplică numai în cazul în care:
datele sunt procesate prin mijloace automate;
persoana vizată a dat consimțământul pentru prelucrare;
prelucrarea este necesară pentru a îndeplini condițiile stipulate printr-un contract.
Dreptul la obiect:
Conform Articolului 21 persoana vizată are dreptul de a se opune la:
prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct;
prelucrarea datelor pentru realizarea de profiluri;
prelucrarea datelor prin mijloace automate;
prelucrarea în scopuri științifice sau istorice.
Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare:
Conform Articolului 22, persoanele fizice au dreptul de a nu face obiectul unei decizii atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată și poate produce un efect juridic sau un efect semnificativ similar asupra individului.

În cazul de litigiu aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment, prin adresarea unei solicitări scrise, datată și semnată, sau în format electronic, către Operator, la următoarea adresă/e de contact electronic contact@triauto.ro, ori prin poștă scrisă către sediul TRIAUTO HYPERLINK SRL.
Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate. În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră., vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datata și semnată, la datele de contact menționate mai sus.
k. Responsabilul cu protecția datelor
Pentru detalii privind responsabilul cu protecția datelor, vă rugăm să consultați website-ul TRIAUTO HYPERLINK SRL sau sa solicitați informații la sediul Operatorului.